REGISTEREN | 中文 | BM

Terma dan Syarat Umum

1. Terma dan Syarat Umum

 • Dengan mendaftar untuk menggunakan perkhidmatan yang diliputi oleh Terma dan Syarat ini di MTOWN88 (kemudian dari sini secara berasingan dan bersama-sama secara kolektif dirujuk sebagai "MTOWN88", "MTOWN88" atau "Situs"), anda mengesahkan bahawa anda berumur sekurang-kurangnya 18 tahun , dan bahawa anda secara sah mengakui telah membaca, memahami sepenuhnya dan bersetuju untuk terikat dan mematuhi "Terma dan Syarat" ini. Sekiranya anda tidak mahu menerima terma dan syarat berikut, anda tidak boleh mendaftar atau membuka akaun dan anda tidak akan dapat mengakses perisian dan perkhidmatan permainan yang ditawarkan bersamaan dengannya.
 • Semua maklumat produk, pendaftaran di tapak dan penggunaan mana-mana perkhidmatan yang ditawarkan oleh MTOWN88 adalah tertakluk kepada "Terma dan Syarat Am" ini.
 • MTOWN88 berhak untuk meminda Terma dan Syarat Am ini pada bila-bila masa tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Pindaan sedemikian akan dapat dikuatkuasakan dengan segera serta-merta apabila diterbitkan di bahagian "Terma dan Syarat Umum" di laman MTOWN88. Adalah tanggungjawab pengguna untuk mengkaji semula Terma dan Syarat Am secara tetap. Penggunaan berterusan mana-mana perkhidmatan Tapak selepas perubahan atau kemas kini telah dibuat kepada Terma-terma dan Syarat-syarat Umum akan menjadi pengakuan dan penerimaan anda mengenai perubahan atau kemas kini tersebut.
 • Terma dan Syarat Am ini mewakili perjanjian lengkap, muktamad dan eksklusif antara pengguna dan MTOWN88. "Terma dan Syarat Am" ini menggantikan dan menggabungkan semua perjanjian, representasi dan pemahaman terdahulu antara pengguna dan MTOWN88. Anda mengesahkan bahawa, dalam bersetuju untuk menerima Terma dan Syarat Am ini, anda tidak bergantung pada mana-mana perwakilan kecuali setakat yang sama telah dibuat secara jelas dalam Pernyataan dan Ketentuan Umum ini.
 • Sekiranya terdapat percanggahan antara peruntukan Perjanjian ini dan mana-mana peruntukan di laman web MTOWN88, peruntukan-peruntukan yang dinyatakan dalam Perjanjian ini akan diguna pakai.
 • Kami berhak, mengikut budi bicara kami sendiri, untuk meminta mana-mana pengguna untuk memberi kami bukti identiti dan umur sebagai prasyarat sebelum pengguna dibenarkan untuk mengambil bahagian atau menggunakan mana-mana perkhidmatan MTOWN88.

2. Akaun: Syarat Penggunaan

 • Sekiranya terdapat sebarang pertikaian mengenai akaun Pemain, MTOWN88 berhak untuk menggantung akaun Pemain sehingga resolusi dicapai. Pengurusan mengambil pertikaian ahli dengan sangat serius dan akan berusaha untuk mengambil semua langkah yang perlu dan munasabah untuk menyiasat dan akhirnya menyelesaikan semua pertikaian.
 • MTOWN88 berhak untuk menggantung dan / atau menamatkan mana-mana akaun pengguna atas apa jua sebab dan pada bila-bila masa tanpa notis terlebih dahulu. Sebarang imbangan kredit dalam akaun pada masa penggantungan dan / atau penamatan tersebut akan dikembalikan kepada pemilik akaun melalui kaedah pembayaran yang akan ditentukan oleh MTOWN88. MTOWN88 juga berhak, atas budi bicara mutlaknya, untuk mengesahkan apa-apa kemenangan dan untuk membatalkan sebarang imbangan kredit atau apa-apa kemenangan atau hak lain dari mana-mana akaun pengguna serta penggunaan mana-mana pengguna perkhidmatan MTOWN88.
 • Setiap pengguna bertanggungjawab sepenuhnya untuk memastikan nombor akaun dan kata laluannya selamat. Setiap pengguna MTOWN88 adalah tanpa pengecualian, yang diharapkan tidak membenarkan mana-mana orang atau pihak ketiga yang lain termasuk, tanpa had, mana-mana orang kecil, daripada menggunakan atau menggunakan semula akaun MTOWN88nya, daripada mengakses dan / atau menggunakan apa-apa bahan atau maklumat dari Laman Web MTOWN88 dan juga daripada menerima apa-apa hadiah. Pengguna bertanggungjawab sepenuhnya untuk sebarang pembelian dan / atau kerugian yang ditanggung sendiri atau ditanggung melalui pihak ketiga di akaun MTOWN88nya.

3. Pertarungan

3.1. Penerimaan dan Pengesahan Pertarungan:
 • Wager
 • Pemain mesti membuat taruhan dari dana yang telah dikreditkan ke dalam akaun Pemain masing-masing. Semua pertaruhan akan dianggap tidak sah, jika pada semakan, didapati Pemain tidak pernah berjaya mendepositkan dana atau menyelesaikan sebarang Pemindahan Dana ke dalam akaun Pemain mereka masing-masing. Selepas berjaya mendepositkan dana ke dalam akaunnya, jumlah pertaruhan pemain mestilah bersamaan atau melebihi jumlah deposit. Kegagalan untuk mematuhi akan menyebabkan kegagalan untuk memohon sebarang pengeluaran, oleh itu adalah dinasihatkan untuk Pemain membuat deposit berdasarkan permintaan.
 • Wagers yang dikonfirmasi
 • MTOWN88 tidak boleh dan tidak akan membatalkan pemula mana-mana akaun Pemain sebaik sahaja ia telah disahkan, melainkan jika taruhan itu dinyatakan tidak sah atau melainkan ada keadaan yang melibatkan keputusan yang salah dan penyelesaian untuk sebab-sebab yang digariskan dalam Terma & Syarat ini.
 • Rekod Wagering yang Tepat
 • Walaupun segala usaha untuk memastikan ketepatan jumlahnya, MTOWN88 tidak dan tidak akan menerima tanggungjawab untuk sebarang kesilapan atau peninggalan berkenaan dengan maklumat yang diberikan di Laman Web.
 • Potongan Wagers / Wagers tidak diselesaikan
 • Stakes akan ditolak dari akaun Player masing-masing pada masa Bet diletakkan, tanpa mengira kapan keputusan ditentukan atau diumumkan. MTOWN88 tidak boleh dan tidak akan membayar balik Bets yang diletakkan pada permainan di mana Bets telah dibeli untuk cabutan masa depan yang masih belum diselesaikan atau selesai. Pertaruhan sedemikian akan diselesaikan setelah selesai permainan dan kemenangan tersebut, jika berkenaan, akan dikreditkan ke akaun Pemain masing-masing pada masa itu.
 • Keputusan Pertaruhan MTOWN88 adalah Akhir
 • Dengan menerima Terma dan Syarat Am ini, pengguna bersetuju bahawa MTOWN88 dan rekodnya adalah pihak berkuasa akhir dalam menentukan terma-terma yang dipamerkan serta keadaan yang dibuat oleh mereka.
 • Tanggungjawab Tunggal Pemain untuk Winnings
 • Apa-apa cukai dan fi yang dikenakan atas mana-mana kemenangan yang telah diberikan kepada anda serta semua bayaran lain yang dibuat kepada Pemain masing-masing dianggap sebagai tanggungjawab Pemain. MTOWN88 mempunyai hak untuk melaporkan dan menahan apa-apa amaun daripada kemenangan Player untuk mematuhi mana-mana undang-undang yang terpakai. Winnings tidak boleh dipindahkan, diganti atau ditebus untuk sebarang bentuk kemenangan lain.
3.2. Stakes Wagered
 • Kepentingan minimum
 • Jumlah pegangan minimum terpakai. Jumlahnya bergantung pada Permainan / Produk tertentu.

4. Automatik Permainan Bermain / Manipulasi Perisian / Menghapus / Menipu

 • Bermain secara automatik permainan melalui penggunaan apa-apa perisian pihak ketiga dan apa-apa bentuk manipulasi mana-mana Permainan atau mana-mana data akaun Player adalah dilarang dengan ketat dan boleh menyebabkan penamatan keahlian Pemain yang menyinggung, penghapusan semua akaun yang berkaitan, pembatalan dan / atau rampasan sebarang hadiah dan deposit yang tertunggak, serta pendakwaan sivil / jenayah terhadap Pemain yang menyinggung perasaan. Dengan bersetuju dengan Terma dan Syarat Am ini, Pemain bersetuju bahawa MTOWN88 mempunyai hak yang lengkap dan tidak terkawal, berdasarkan budi bicaranya sendiri, untuk menamatkan apa-apa akaun Pemain apa pun, dan tanpa mengehadkan keluasan yang disebut di atas, sekiranya ia pendapat Pihak Pengurusan bahawa penyertaan Pemain di Laman Web, atau pada mana-mana permainan yang ditawarkan di dalamnya, merosakkan prinsip-prinsip di mana Laman Web dikendalikan. Pemain ini dengan ini mengetepikan sebarang dan semua tuntutan terhadap MTOWN88 sekiranya berlaku penamatan tersebut.
 • Dengan bersetuju dengan Terma dan Syarat Am ini, Pemain mengakui bahawa kebebasan penuh dari kesilapan adalah mustahil untuk dicapai berkaitan dengan perisian komputer. Sekiranya Pemain menyedari bahawa perisian mengandungi apa-apa kesilapan, kerosakan atau ketidaklengkapan sedemikian, Pemain terikat secara sah untuk mengelakkan daripada mengambil kesempatan daripada itu / mereka. Selain itu, apabila menyedari kesilapan, gangguan atau ketidaklengkapan itu, Pemain terikat secara sah untuk segera memberitahu MTOWN88 secara bertulis. Sekiranya anda gagal memenuhi akujanji anda di bawah klausa ini, MTOWN88 berhak mendapat kompensasi penuh untuk semua kos, termasuk kos untuk membetulkan perisian yang mungkin timbul daripada kelalaian atau tindakan Player dalam memanfaatkan kesilapan, gangguan atau ketidaksempurnaan tersebut.
 • Dengan bersetuju dengan Terma dan Syarat Am ini, Pemain bersetuju bahawa MTOWN88 tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kerosakan, kerugian, atau kecederaan yang disebabkan oleh gangguan, atau akses atau penggunaan lain yang tidak dibenarkan oleh Laman Web atau akaun Player. Apa-apa percubaan oleh mana-mana Pemain untuk mendapatkan akses tanpa kebenaran ke atas sistem Laman Web atau akaun Pemain, untuk mengganggu prosedur atau prestasi laman web atau permainan, atau dengan sengaja merosakkan atau melemahkan Laman Web atau Permainan adalah tertakluk kepada pendakwaan sivil dan / atau jenayah dan akan mengakibatkan penamatan serta-merta akaun Pemain serta pelucuthakan mana-mana dan semua hadiah yang dimiliki dan dimiliki oleh Pemain.

5. Winnings

 • Sebelum melepaskan atau meluluskan apa-apa pengeluaran, MTOWN88 berhak untuk meminta mana-mana Pemain untuk memberikan Pengurusan dengan maklumat yang diperlukan seperti bukti Pengenalan Peribadi, salinan kad kredit / debit depan dan belakang, Pasport, Lesen Pemandu, penyata bank baru-baru ini atau dokumentasi lain yang sesuai seperti MTOWN88, mengikut budi bicara mutlaknya, dianggap perlu. Sekiranya Pemain gagal mematuhi sebarang permintaan keselamatan, MTOWN88 berhak untuk mengesahkan mana-mana kemenangan di dalam akaun Pemain.
 • Crediting Winnings - Winnings akan ditambah secara automatik ke akaun Player masing-masing, sebagaimana yang dianggap sesuai. Kemas kini akaun Pemain bukan 'bukti menang' dan / atau boleh merujuk kepada dana yang telah dipindahkan (didebitkan) dari Akaun masing-masing. Sekiranya pemeriksaan manual terdapat bukti penipuan atau penyelewengan, MTOWN88 berhak untuk membatalkan kemenangan tertentu dan mengambil tindakan yang sesuai terhadap akaun Pemain tersebut dengan sewajarnya.
5.1 Wang Bonus
 • Wang Bonus merujuk kepada wang maya pada produk yang diberikan kepada pengguna MTOWN88s untuk tujuan promosi. Pengguna tidak boleh mengeluarkan wang tersebut sebaik sahaja mereka telah dianugerahkannya. Bergantung kepada jenis bonus, kaedah pemprosesan yang berbeza untuk wang bonus mungkin dikenakan.
 • Wang bonus boleh ditukar kepada wang sebenar dan kemudian ditarik balik selepas pengguna memenuhi keperluan promosi yang tertentu.

6. Promosi

 • Untuk mana-mana pertaruhan yang diletakkan, dana akan ditolak dari Baki Tunai akaun Pemain masing-masing. Jika tiada Baki Tunai yang tersedia, dana untuk taruhan akan ditolak dari Baki Bonus akaun Pemain. Oleh itu, Baki Bonus hanya akan dimainkan sekiranya terdapat kekurangan dana di bawah Baki Tunai.
 • Semua tawaran hanya terhad kepada SATU (1) akaun terbuka percuma bagi setiap individu, keluarga, alamat rumah, alamat e-mel, nombor telefon, akaun bank dan alamat IP.
 • Mana-mana pertaruhan yang ditempatkan di dua pihak lawan tidak akan diambil ke dalam perhitungan atau menghitung terhadap sebarang keperluan rollover.
 • Semua taruhan yang ditarik atau terikat tidak akan dikira untuk keperluan rollover.
 • Melainkan dinyatakan secara khusus sebaliknya dalam hal promosi tertentu, Jumlah permainan yang diletakkan di mana-mana permainan kad, permainan meja (semua variasi) tidak akan dikira dengan keperluan pertaruhan bonus apa pun.
 • MTOWN88 berhak untuk meminta bukti yang mencukupi identiti pemain pada bila-bila masa. Bukti sedemikian mesti secara sah membuktikan maklumat peribadi pemain, butiran pembayaran dan / atau apa-apa maklumat tambahan lain yang mungkin diperlukan untuk mengesahkan pemeriksaan keselamatan yang relevan.
 • Tiada pekerja atau saudara dari mana-mana pekerja atau wakil MTOWN88 boleh memegang akaun Pemain pada bila-bila masa dan tidak mengambil kesempatan daripada sebarang tawaran promosi di Laman Web.
 • Dengan menyertai sebarang promosi yang dijalankan oleh Laman Web, Pemain bersetuju untuk mematuhi Terma & Syarat Am ini serta yang disenaraikan di bawah setiap promosi individu. Mana-mana Pemain yang tidak bersedia untuk bersetuju dengan terma-terma ini harus menghubungi Pasukan Sokongan MTOWN88 untuk maklumat lanjut.
 • Sekiranya mana-mana terma tawaran atau promosi dilanggar, didera dan belum dipenuhi oleh pemegang akaun Player yang layak, atau jika terdapat bukti beberapa pertaruhan yang ditempah oleh pelanggan atau sekumpulan pelanggan, yang disebabkan oleh bonus deposit atau sebarang tawaran promosi lain, mengakibatkan keuntungan pelanggan yang dijamin, tanpa mengira hasilnya, sama ada secara individu atau sebagai sebahagian daripada kumpulan, MTOWN88 berhak untuk menahan, membatalkan atau menuntut semula bonus serta semua kemenangan. Di samping itu, untuk menampung kos pentadbiran dan yuran pemprosesan, MTOWN88 berhak untuk mengenakan bayaran pentadbiran ke atas Pemain dengan nilai yang boleh menjangkau sehingga nilai bonus deposit.

7. Pelbagai

 • Sekiranya Terma dan Syarat Umum diterjemahkan ke dalam bahasa lain, versi Bahasa Inggeris akan diguna pakai sebagai utama.